KVKK

KVKK

CORMEP KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ETKİNLİK KATILIMCISI AYDINLATMA METNİ

Özel Organizasyonlar Turizm Planlama Ve Pazarlama A.Ş. (“Cormep”) olarak etkinlik katılımcı sıfatıyla tarafınıza ait kişisel veriler aşağıda ifade edildiği şekilde işleneceğini bildiririz.

Kişisel verileriniz Cormep tarafından kendi adına düzenlenen organizasyonlar kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlenecektir. Kişisel verileriniz Cormep tarafından müşterileri adına düzenlenen organizasyonlar kapsamında ise veri işleyen sıfatıyla işlenecektir.

Etkinliğe katılımınız amacıyla isim, soyisim, adres, iletişim bilgileriniz, etkinliğin yurtdışı veya yurtdışı seyahatlerini kapsaması durumunda kimlik bilgileriniz ve pasaport bilgileriniz, ödeme yapılması halinde banka hesap bilgileriniz ve etkinliğe katılım için yürütülen süreçlerde gerekli olabilecek Cormep’e ilettiğiniz diğer bilgiler toplanmaktadır. Etkinlik esnasında güvenliğin sağlanması amacıyla etkinlik esnasında fiziksel mekan güvenliği, görüntü ve ses kayıtları alınabilmektedir. Etkinlikle ilgili tanıtım ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla etkinlik esnasında fotoğraf ve video kayıtları alınabilmekte ve etkinlikten sonra bu veriler sosyal medya platformlarında paylaşılabilmektedir.

Kişisel verileriniz toplama ve işleme amaçlarına uygun şekilde mevzuatın öngördüğü süreler boyunca Cormep tarafından gerekli idari ve teknik önlemler alınarak saklanmaktadır. Kişisel verileriniz toplama ve işleme amaçlarına ve Cormep’in faaliyetlerini yürütürken uyguladığı iş planına uygun olarak veya hukuki sorumlulukların yerine getirilmesi amacıyla, gerekli olduğu ölçüde, sunucularımız, hizmet sağlayıcılarımız, altyüklenicilerimiz ve iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. Bu taleplerinizi Cormep’e iletmeniz halinde talepleriniz en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılarak sonuç ile ilgili tarafınıza bildirimde bulunulacaktır.

Kişisel verilerinizle ilgili herhangi bir soru veya talebiniz olması halinde taleplerinizi info@cormep.com adresine e-posta yoluyla veya şirket adresimize posta yoluyla ulaştırabilirsiniz.

Özel Organizasyonlar Turizm Planlama Ve Pazarlama A.Ş.